baccarat online - Bấm để vào nền tảng trang web chính thức

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Leica CM1520 – Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Leica CM1860 – Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Leica CM1950 – Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Leica CM3050 S – Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào

Leica CM3600 XP – Máy cắt lạnh vi phẫu mô tế bào